LEPSZY START
  DOSKONALENIE ZAWODOWE
 


Projekt „Lepszy start”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego na lata 2014-2020


Od października 2018 trwa realizacja zadnia „doskonalenie zawodowe” . W ramach tego zadania nauczyciele naszej placówki podnoszą swoje kompetencje i umiejętności zawodowe odbywając szereg specjalistycznych szkoleń i studiów podyplomowych.

I tak,  w ramach projektu „Lepszy start” RPLD.11.01.02-10-0015/18  naukę na studiach podyplomowych podjęło 6 nauczycieli (5K1M). Kierunki na jakich odbywa się doskonalenie to : Integracja sensoryczna, Diagnoza, edukacja, terapia i rewalidacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, Metodyka nauczania języka angielskiego    w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej,  Surdologopedia, Edukacja i wspieranie rozwoju dziecka   z autyzmem i Zespołem Aspergera. Jak do tej pory odbyło się kilka specjalistycznych szkoleń takich jak: Stymulatory funkcji motorycznych MFS- Nowe trendy w leczeniu zaburzeń zgryzu, szkolenie z metody Johansena, ortoptyki oraz metody Warnkego.

W ślad za szkoleniami doposażona zostanie również placówka w sprzęty do realizacji między innymi ww.metod:

·         Metoda Johansena  zwana również stymulacją słuchową poprawia przetwarzanie bodźców słuchowych. Jeśli u dziecka występują centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego wówczas ma ono problemy z prawidłowym różnicowaniem dźwięków,lokalizacją źródła dźwięku, rozpoznawaniem wzorców dźwiękowych, analizą czasowych aspektów sygnału dźwiękowego, umiejętnością rozumienia mowy zniekształconej, rozumieniem mowy w hałasie. To znaczy, że osoba z tym zaburzeniem nie ma możliwości pełnego wykorzystania słyszanego sygnału akustycznego przy prawidłowym jego odbiorze w strukturach obwodowych.W konsekwencji często pojawiają się trudności w rozwoju mowy, prawidłowej artykulacji, uczeniu się, czytaniu, koncentracji uwagi, konstruowaniu wypowiedzi pisemnych, pianiu. W klasie dzieci z tym zaburzeniem mogą pozostawać na uboczu z powodu nieśmiałości, niskiej samooceny.

·         Metoda  Warnkego, która przeznaczona jest do pracy z dziećmi od  6 roku życia lub osobami dorosłymi, u których występują trudności w zakresie prawidłowego czytania, pisania i mówienia. Terapią objęte są również osoby przejawiające objawy Centralnych Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego. Według koncepcji Warnkego, przyczyną problemów z nauką prawidłowego czytania, pisania i mówienia są trudności w automatyzacji przetwarzania słuchowego, wzrokowego i motorycznego. Czytanie, pisanie i mówienie to złożone czynności umysłowe, które przebiegać mogą prawidłowo wyłącznie wtedy, gdy są w pełni zautomatyzowane. Jeżeli przetwarzanie bodźców zmysłowych w mózgu jest opóźnione, zwiększenie ilości ćwiczeń czytania i pisania nie przyniesie oczekiwanych rezultatów. Znacznie skuteczniejsze jest przyspieszenie procesów przetwarzania na poziomie centralnym poprzez ćwiczenia automatyzacji ośmiu funkcji podstawowych w zakresie słyszenia, widzenia i motoryki wykonywanych z pomocą urządzenia Brain-Boy® - Universal.

Jest to jednak dopiero pierwszy etap, przed nami kolejne szkolenia oraz zakupy specjalistycznych sprzętów, ale o tym będziemy informować na bieżąco.

 


 

  

 

 
 
 
 


 
SZKOLENIE "MÓWIK" 


 
  
 
 


 


 
 
 
 
 


 SZKOLENIE Z BILATERALNEJ INTEGRACJI

 

Powiat Sieradzki/Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Sieradzu informuje, iż rozpoczął się kolejny rok trwania projektu „Lepszy start” nr  RPLD.11.01.02-10-0015/18. W ramach projektu nauczyciele podjęli studia podyplomowe: Surdologopedia, Diagnoza, edukacja, terapia i rewalidacja osób    z zaburzeniami ze spektrum  autyzmu, Edukacja i wspieranie rozwoju dziecka z autyzmem i zespołem Aspergera, Integracja sensoryczna, metodyka nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej; szkolenia, kursy: z metody Johansena IAS, ortoptyki, stymulatory funkcji motorycznych MFS- nowe trendy w diagnostyce i leczeniu zaburzeń zgryzu i wymowy, metody Warnkego, uprawnienia diagnostyczne terapeuty pedagogicznego, uprawnienia diagnostyczne- bateria diagnozy funkcji poznawczych PU1, trening poznawczy w zakresie metody IE poziom 1, w zakresie posługiwania się Screeningowym Audiometrem Tonalnym z testami centralnymi SAT. Nauczyciele brali udział również w szkoleniu z metody werbotonalnej, treningu umiejętności społecznych, metody krakowskiej: symultaniczno- sekwencyjnej nauka czytania, terapii behawioralnej w teorii i praktyce, z obsługi oraz wykorzystania programu Mówik, bilateralnej integracji z zakresu teorii, diagnostyki i treningu dziecka    z problemami w zakresie współpracy i koordynacji bilateralnej ciała, z diagnozy pedagogicznej, treningu bazowego umiejętności komunikacyjnych. Nauczyciele uczestniczyli również w szkoleniu z wykorzystania tablicy interaktywnej.

Swoją wiedzę i zdobyte umiejętności nauczyciele SOSW w Sieradzu wykorzystują w trakcie codziennej pracy z dzieckiem.

 

Projekt „Lepszy start” nr RPLD.11.01.02-10-0015/18 współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego na lata 2014-2020.

 
 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 1 odwiedzający (11 wejścia) tutaj!  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja