LEPSZY START
  STRONA GŁÓWNA
 

PROJEKT LEPSZY START

Od 1.10.2018 do 30.09.2020r. Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Sieradzu realizuje projekt „Lepszy start” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Projekt dedykowany jest 60 uczniom oraz 25 nauczycielom placówki. Celem głównym jest podniesienie kompetencji kluczowych, umiejętności niezbędnych na rynku pracyu uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, rozwijanie indywidualizacji pracy, doskonalenie umiejętności i  kwalifikacji nauczycieli  poprzez realizację cyklu  zajęć, udział w doskonaleniu zawodowym, przy jednoczesnym  doposażeniu placówki w sprzęt TIK, inne pomoce dydaktyczne. Dofinansowanie projektu wynosi 872.322,85 zł.  

Projekt „Lepszy start”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego na lata 2014-2020

Ogłoszenie o rekrutacji do  projektu  pt. „Lepszy Start”

nr projektu  RPLD.11.01.02-10-0015/18  Kształcenie ogólne

Ogłoszenie dotyczy rekrutacji na  doskonalenie zawodowe nauczycieli/lek szkoły podstawowej w SOSW w Sieradzu

 

- studia podyplomowe:
integracja sensoryczna- 2 osoby
surdologopedia-1 osoba
autyzm-2 osoby
język angielski-1 osoba
kursy/szkolenia:
tablica interaktywna -25 osób
metoda Warnkego-2 osoby
metoda Johansena-2 osoby
metoda werbotonalna 3 stopnie- 3 osoby
metoda krakowska- 3 osoby
Mówik- 5 osób
terapia behawioralna- 2 osoby
TUS- 3 osoby
ortoptyka-3 osoby
trening poznawczy – 2 osoby
wady zgryzu – 1 osoba
diagnoza pedagogiczna – 2 osoby
diagnoza psychologiczna – 2 osoby
uprawnienia instruktora orientacji przestrzennej i  lokomocji- 3 osoby
PECS – 2 osoby
uprawniające do prowadzenia badań z wykorzystaniem systemu SAT – 2 osoby

  Projekt „Lepszy start”  współfinansowany jest przez Unię Europejską współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałania XI.1.2 Kształcenie ogólne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

Celem głównym jest podniesienie kompetencji kluczowych, umiejętności niezbędnych na rynku pracy u 21K/39M - uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, rozwijanie indywidualizacji pracy, doskonalenie umiejętności i  kwalifikacji 23K/2M nauczycieli -  poprzez realizację cyklu  zajęć, udział w doskonaleniu zawodowym, przy jednoczesnym  doposażeniu placówki w sprzęt TIK, inne pomoce w terminie 01.10.2018-30.09.2020.

Szczegóły w Regulaminie Rekrutacji oraz u Koordynatora K.Dawid-Jędrysiak.

Ogłoszenie o rekrutacji do projektu

Wszystkich zainteresowanych rodziców uczniów szkoły podstawowej  zapraszamy do udziału w projekcie „Lepszy start” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.  Projekt realizowany będzie w terminie 01.10.2018 do 30.09.2020r. Dedykowany jest 60 uczniom/uczennicom naszej placówki, zamieszkujących na terenie województwa łódzkiego. Celem głównym jest podniesienie kompetencji kluczowych, umiejętności niezbędnych na rynku pracy u uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, rozwijanie indywidualizacji pracy, doskonalenie umiejętności i  kwalifikacji nauczycieli  poprzez realizację cyklu  zajęć, udział w doskonaleniu zawodowym, przy jednoczesnym  doposażeniu placówki w sprzęt TIK i inne pomoce dydaktyczne.

Formy wsparcia dla uczniów  i rodziców:

Ø  zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z: matematyki, języka polskiego, języka niemieckiego oraz przyrody;

warsztaty z przedsiębiorczości, treningu współpracy, nauki uczenia się, rozwiązywania problemów, kreatywności i innowacyjności;

Ø  technologia informacyjno-komunikacyjna;

Ø  zajęcia specjalistyczne;

Ø  porady i  konsultacje.

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.

Zajęcia dla uczniów odbywać się będą w okresie od stycznia  2019r. do czerwca 2019r. oraz od września  2019r. do czerwca 2020 r. z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych.

Terminy spotkań w zakresie poszczególnych form wsparcia będą zamieszczane na bieżąco  na stronie internetowej www.sosw-sieradz.webd.pl w zakładce projekty unijne, w gablocie szkolnej.

Rekrutację przeprowadzi komisja rekrutacyjna w składzie:  koordynator, asystent koordynatora, logopeda.

Zgłoszenia przyjmowane będą w sekretariacie SOSW w Sieradzu.

Po zamknięciu rekrutacji stworzone zostaną listy rezerwowe.

Wymagane dokumenty:

- formularz rekrutacyjny;

- deklaracja uczestnictwa w projekcie;

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na  przetwarzanie danych osobowych;

Wszelkich informacji udziela koordynator projektu – psycholog, 43 822 45 63, 697 71 93 71. Powiat Sieradzki/Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Sieradzu informuje, iż rozpoczął się kolejny rok trwania projektu „Lepszy start” nr  RPLD.11.01.02-10-0015/18. W ramach projektu nauczyciele podjęli studia podyplomowe: Surdologopedia, Diagnoza, edukacja, terapia i rewalidacja osób    z zaburzeniami ze spektrum  autyzmu, Edukacja i wspieranie rozwoju dziecka z autyzmem i zespołem Aspergera, Integracja sensoryczna, metodyka nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej; szkolenia, kursy: z metody Johansena IAS, ortoptyki, stymulatory funkcji motorycznych MFS- nowe trendy w diagnostyce i leczeniu zaburzeń zgryzu i wymowy, metody Warnkego, uprawnienia diagnostyczne terapeuty pedagogicznego, uprawnienia diagnostyczne- bateria diagnozy funkcji poznawczych PU1, trening poznawczy w zakresie metody IE poziom 1, w zakresie posługiwania się Screeningowym Audiometrem Tonalnym z testami centralnymi SAT. Nauczyciele brali udział również w szkoleniu z metody werbotonalnej, treningu umiejętności społecznych, metody krakowskiej: symultaniczno- sekwencyjnej nauka czytania, terapii behawioralnej w teorii i praktyce, z obsługi oraz wykorzystania programu Mówik, bilateralnej integracji z zakresu teorii, diagnostyki i treningu dziecka  z problemami w zakresie współpracy i koordynacji bilateralnej ciała, z diagnozy pedagogicznej, treningu bazowego umiejętności komunikacyjnych. Nauczyciele uczestniczyli również w szkoleniu z wykorzystania tablicy interaktywnej.

Swoją wiedzę i zdobyte umiejętności nauczyciele SOSW w Sieradzu wykorzystują w trakcie codziennej pracy z dzieckiem.  

Projekt „Lepszy start” nr RPLD.11.01.02-10-0015/18 współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego na lata 2014-2020.

 Powiat Sieradzki/Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Sieradzu informuje, iż w ramach projektu „Lepszy start” nr  RPLD.11.01.02-10-0015/18 18 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego na lata 2014-2020 zakupiono na potrzeby uczniów m.in.: 3 protezy mowy Mówik, narzędzia do diagnozy psychologicznej dzieci z autyzmem ADOS-2, specjalistyczny sprzęt audiometr tonalny do metody Johansena, specjalistyczny sprzęt do metody Warnkego, specjalistyczny sprzęt audiometr tonalny z testami centralnymi i modułem terapeutycznym, testy do diagnozy psychologicznej i pedagogicznej IDS-2, baterię diagnozy funkcji poznawczych PU1, krótką skalę rozwoju dziecka, test lateralizacji, oprogramowanie na tablice interaktywne, programy wspomaganie rozwoju dr Omnibus, Autilius, logopedia pro, obrazkowy słownik, Matświat, Akademia umysłu, Uczeń na start, zabawy słowem, dr Neuronowski, Cogniomaniac Autyzm, lekcjoteki: przyroda, język polski, matematyka, niemiecki, kwestionariusz obrazkowy, pomoce do zajęć dydaktyczno- wyrównawczych  i warsztatów np. podręczniki i ćwiczenia, kalejdoskop ucznia, sprawdziany, kartkówki, wykreślanki, układanki, domek sensoryczny, gryzaki  i inne. W ramach projektu „Lepszy start” zakupiono również sprzęt TIK- tablice interaktywne, projektory, kamerki internetowe, komputery przenośne z myszkami, podstawkami chłodzącymi, systemem operacyjnym, programem antywirusowym, drukarki, aparat fotograficzny, drukarkę 3D, wizualizer, tablety.

Wszystkie zakupione pomoce używane są przez uczniów, zgodnie z przeznaczeniem podczas zajęć i działań projektowych.

 

Projekt „Lepszy start” nr RPLD.11.01.02-10-0015/18 współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego na lata 2014-2020.

 


 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 1 odwiedzający (1 wejścia) tutaj!  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja